Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện Novel
Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
Bậc Thầy Hàng Ma
Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
Đại Vương Tha Mạng
Trăm Vạn Cách Thành Thần
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Manhua